1

SOCIÁLNA A PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ

1
Logo
Betánia Lipany, n.o.

Sociálna a profesionálna starostlivosť. 
Ponúka sociálne služby, zamerané na nový rozmer dôstojného a aktívneho prežívania staroby v priebehu dňa.
 

zistiť viacNext

Podmienky prijatia

Prijímanie občanov do nášho Denného stacionára je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Nezisková organizácia BETÁNIA Lipany, môže poskytovať sociálnu službu klientovi po splnení týchto podmienok:

◦ Vydanie právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

◦ Požiadanie príslušnej obce, o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

alebo 

◦ Prijatie občana ako samoplatcu

K poskytovaniu sociálnych služieb v našom zariadení je potrebné, aby klient požiadal o posúdenie odkázanosti na nami poskytované sociálne služby. Posúdenie odkázanosti vykonáva obec, podľa trvalého pobytu občana.