O nás

BETÁNIA” je mestečko v Svätej Zemi, kam rád chodieval Ježiš za svojimi priateľmi Lazárom, Máriou a Martou, aby si pri nich oddýchol, povzbudil ich a poučil ich.

 

Sprevádzať klientov ich starobou, chorobou znamená, : “ísť s nimi kus cesty spoločne”. Prioritou poskytovania našich služieb je predovšetkým hlboko ľudský empatický a láskavý prístup ku klientovi. Nechceme zabúdať ani na ich rodinných príslušníkov a vytvárame priestor pre vzájomnú komunikáciu a stretnutia.

 

V tomto duchu sa odvíja aj filozofia našej organizácie., v ktorej centrom je láska a priateľstvo., čo vyjadruje aj naše logo.

 

Sme nezisková organizácia, zriadená neverejným poskytovateľom,  za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Poskytujeme tieto druhy sociálnych služieb:

1. Denný stacionár (§ 40 zákona o sociálnych službách) - ambulantná forma sociálnej služby

2. Prepravná služba (§42 zákona o sociálnych službách) - terénna forma sociálnej služby 

 

Nezisková organizácia BETÁNIA Lipoany n.o. je zameraná na profesionálne a sociálne služby a na nový rozmer dôstojného prežívania staroby, či choroby, v priebehu dňa. Sociálna práca je vedný odbor, ktorý podporuje sociálnu zmenu, riešenie problémov, za účelom naplnenia osobnej spokojnosti klienta. Usilujeme sa preto o kvalitné formy a metódy práce so seniormi pomocou sociálne citlivých a odborne pripravených pracovníkov, ktorí sa stávajú nositeľmi uplatňovania týchto trendov vo svojej každodennej práci s klientom. Všetci tí, ktorí sprevádzajú seniorov a chorých ľudí, im tu obetujú svoj čas, zručností, nadšenie a kus svojho dobrého srdca. Naši klienti sú tí, od ktorých sa môžeme učiť úcte a láske k človeku. Sú učiteľmi toho, ako si máme vážiť dar života a tešiť sa z maličkosti každého dňa. Veď každý človek potrebuje druhého a stáva sa bohatším vďaka darom a charizmám ostatných.

 

„Ponáhľajme sa milovať ľudí, lebo tak rýchlo odchádzajú“. Ján Twardowski