DARUJTE NÁM 2%

Denný stacionár Betánia Lipany patrí pod neziskovú organizáciu BETÁNIA Lipany, v ktorom sa venujeme starším a chorým ľuďom a ľuďom odkázaným na túto službu v priebehu dňa. Je to sociálna starostlivosť, ktorá zahŕňa celodenný dohľad nad klientom, stravovanie, záujmové činnosti, rozvoj pracovných a sociálnych zručností  a iné činnosti, ktoré klient potrebuje.

 

Napriek náročnej novele zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. , v znení nesk. predpisov, platnej od 1. 1. 2018, ktorá nerieši financovanie prevádzkovania denných stacionárov, veríme, že túto užitočnú službu pre klientov, ktorým sa naše zariadenie stalo ich druhým domovom a ich rodinám zárukou, že o ich člena rodiny sa spoľahlivo postaráme,  budeme aj naďalej poskytovať a nebudeme nútení stacionár zatvoriť. Denný stacionár je financovaný zo súkromných zdrojov členov n. o. a z poplatkov klientov. Od 1.1.2018 sa majú na financovaní prevádzkovania denných stacionárov podieľať aj mestá a obce, no žiaľ, nie je to ich zákonná povinnosť. Poplatky od klientov kryjú iba istú časť rozpočtu denného stacionára a to je iba strava.

 

V rámci našej neziskovej organizácie poskytujeme týmto klientom aj prepravu, našou prepravnou službou Betánia Lipany, ktorá im umožňuje priamo z ich domu dovoz do nášho zariadenia a zároveň aj odvoz zo zariadenia domov. , zabezpečujeme odvoz k lekárovi, k vybavovaniu úradných záležitostí a podobne. Táto prepravná služba je najviac stratová, pretože náklady na ňu sú veľmi vysoké. Je financovaná iba z príspevku  klienta, čo nepostačuje na prevádzkovanie tejto služby.   

 

Vzhľadom na túto situáciu a tieto skutočnosti, obraciame sa na vás so žiadosťou o vašu finančnú a materiálnu pomoc a podporu z podielu vašej zaplatene dane. Vaše peniaze budú použité výlučne iba na rozvoj, skvalitnenie a prevádzkovanie denného stacionára a prepravnej služby našej neziskovej organizácie.

 

Na stiahnutie

Betania 2_percenta_dane_sprievodny_list.docx [ 30.77 KB ]

Betania postup_krokov_k_poukazaniu_2_dane.docx [ 18.39 KB ]

Betania protokol_o_registstracii_ncr_po_2018.pdf [ 347.73 KB ]