Prepravná sociálna služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie - § 42 Zákon o soc. službách

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje: posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - lekára.

 

V rámci tejto služby poskytujeme klientom prepravu do denného stacionára, a tiež prepravu podľa individuálnych potrieb klientov – v lokalite okresu Sabinov, Mesta Lipany a jeho okolia.

 

Touto službou pomáhame seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom, s obmedzenou hybnosťou a imobilným občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom napr. k lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia, odbery alebo kontroly. Odkázaní občania budú môcť prepravnú službu objednať aj za účelom návštevy kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, na návštevu k príbuzným, do kostola, na poštu a podobne. 

 

Túto službu môžu využiť aj vozičkári, nakoľko 9 miestne vozidlo FORD TRANSIT, je špeciálne prispôsobené na prepravu osôb so zdravotným obmedzením a je vybavené nájazdovou rampou pre vozíky.  

 

Prepravnú službu poskytujeme v rámci okresu Sabinov, v pracovných dňoch od 7.00 hodiny do 16.30 hodiny, prevažne pre klientov denného stacionára Betánia Lipany a denného stacionára Betánia Krivany.

 

 

Betania        Betania