Opatrovateľská služba v domácom prostredí

V rámci tejto služby poskytujeme: starostlivosť o opatrovanú osobu v jej prirodzenom prostredí, kde jej opatrovateľka pomáha pri jej každodenných životných úkonoch:

 

a) Sebaobslužné  úkony: pomoc pri jej základnej osobnej hygiene, stravovanie, pitný režim, porciovanie jedla, kŕmenie, sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní a podobne

b) Úkony starostlivosti o domácnosť: nákup potravín, drogéria a jednoduchého spotrebného tovaru, príprava jedla, varenia, zohrievania jedla, donáška jedla do domu, bežné upratovanie domácnosti, iné jednoduché úkony spojené s chodom o domácnosť

c) Základné sociálne aktivity: sprievod na lekárske vyšetrenie, sprievod pri vybavovaní úradných záležitostí, sprievod pri záujmových činnostiach, na nákup, prechádzky, predčítavanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní.

   

Minimálny stupeň odkázanosti je II., v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách.

 

Opatrovateľská služba

     Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Komplexnosť lekársko-sociálneho posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu a určenie jej rozsahu vytvára predpoklady pre zvýšenie objektivity celkového procesu posudzovania pre uvedené účely. 


     Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu). Súbeh opatrovateľskej služby je možný s  peňažným príspevkom na opatrovanie. Ide o prípady, keď je poberateľ peňažného príspevku v nemocnici alebo z dôvodu potreby odľahčenia od systematického opatrovania. Vtedy je možné poskytovať aj opatrovateľskú službu v rozsahu 8 hodín mesačne alebo maximálne 30 dní v roku. Počas tohto obdobia je poberateľovi peňažného príspevku poskytovaná odľahčovacia služba, čo vo vzťahu k opatrovanej osobe znamená, že je jej poskytovaná opatrovateľská služba. Uvedená skutočnosť nemá žiaden vplyv na výšku poberaného peňažného príspevku na opatrovanie.

 K 15.8.2017 bolo ukončené poskytovanie tejto služby.