Denný stacionár

stacionár Betánia Lipany 
miesto poskytovania sociálnej služby: Krivianska 1263, 082 71 Lipany
Kontakt: 0915 125 051

 
stacionár Betánia Krivany
Koniec poskytovania soc.služby v DS Krivanoch: 28.2.2018

 

Činnosť v dennom stacionári zahŕňa tieto aktivity:

 • skupinové kondičné cvičenia, severská chôdza, prechádzky do prírody
 • ergoterapia : tréning jemnej motoriky, úchopu a koordinácie, grafomotoriky, schopnosť zvládať bežné denné činnosti ako je tréning obliekania, činnosť osobnej hygieny, zvládanie samostatného jedenia a pitia. , využívanie rôznych didaktických pomôcok
 • arteterapia: maľovanie, modelovanie, práca s rôznym materiálom (hlina, papier, drevo), individuálne alebo v skupine, cieľom je uvoľňovanie spasticity, precvičovanie jemnej motoriky, vizuomotorickej koordinácie a nácvik úchopu,  skrášľovanie okolia, výroba darčekov
 • muzikoterapia:
  • aktívna - pri speve a nácviku rôznych piesní
  • pasívna: počúvanie a vnímanie hudby
 • biblioterapia: čítanie rôznych textov, analýza textov
 • reminiscenčná (spomienková) terapia: prezentovanie fotografii z mladosti, minulosti, prezentácia ľudových predmetov z mladosti - rôzne výšivky, ručné práce, kroje, predmety a podobne, pomocou čoho si vybavuje spomienky a aktivizuje pamäť (validačná liečba) 
 • duchovné, spirituálne aktivity: modlitba, prednášky, vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovný rozhovor 
 • aktivity podľa potrieb a schopnosti klienta: podpora účasti na spoločenskom živote a dianí mimo zariadenia 
   

Ďalšie služby a činnosti:

 • návšteva fyzioterapeuta
 • návšteva právnika, lekára 
 • návšteva odborníka na zdravú výživu a zdravý životný štýl
 • návšteva učiteľa angličtiny, učiteľa na prácu s počítačom a podobne.
   

Pri nástupe je potrebné doložiť:

 • potvrdenie od ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (nie staršie ako 3 dni)
 • právoplatné "Rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu"
 • občiansky preuka
 • preukaz poistenca

 

Taktiež je potrebné som sebou mať vhodné oblečenie a obuv pre účasť na ergotrerapeutických, kultúrnych a športových aktivitách počas dňa.

 

Denný stacionár je druh sociálnej služby, ktorá je poskytovaná dospelým fyzickým osobám, seniorom, ktorý: 

a) žijú v rodine s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny a tí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť

b) žijú sami a radi by sa stretávali s ľuďmi, vyplnili si voľný čas, prípadne sa porozprávali pri káve, čaji, v spoločnosti svojich rovesníkov a priateľov

c) v dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III., podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, zároveň je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.  Sociálna služba v tomto zariadení sa poskytuje iba  v rozsahu väčšom ako 80 hodín mesačne, t. j. viac ako 4 hod. denne.., nie je to denné centrum, čo si často klienti mýlia. Ak sa klient rozhodne, že nechce byť v zariadení viac ako 80 hodín v mesiaci, táto služba sa mu u nás  v dennom stacionári neposkytne.

 

Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti a samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie.

 

BetaniaV dennom stacionári  poskytujeme:

a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, t. j. pomoc pri sebaobslužných úkonoch, osobnej hygiene, stravovaní, sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní , obliekaní, sprievod pri chôdzi, pomoc pri manipulácii s predmetmi, dodržiavanie liečebného a pitného režimu. 

b) Základné sociálne poradenstvo klientovi a jeho rodine – v rámci sociálnej starostlivosti a sociálno-právnej oblasti

c) Sociálna rehabilitácia: V rámci sociálnej rehabilitácie sa absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestačnosti., nácvik používania pomôcky, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu. , nácvik komunikačných zručností, rozhovor osobný a skupinový, ergo-terapeutické činnosti a aktivizačné programy, pohybovo koncentračné cvičenia, nácvik pamäťových, kognitívnych a prezentačných schopností 

d) Stravovanie : zabezpečujeme stravovanie (desiata, obed) 

e) Rozvoj pracovných zručností: je zameraný tak, aby klienta zaujal a mal svoj cieľ. Poskytujeme tieto formy rozvoja pracovných zručností: ručné práce, ktorých techniku klienti už ovládajú, napr. háčkovanie, pletenie, tkanie, vyšívanie, modelovanie, maľovanie., ďalej sú to ručné práce, ktorých techniku sa klienti môžu naučiť napr. tkanie kobercov, strihanie látky, zhotovovanie obrázkov, pohľadníc, navliekanie koraliek, maľovanie rôznu technikou, aranžovanie kvetov, vysádzanie kvetov. Klienti sa môžu zapájať aj do pomocných prác úpravy okolia stacionára, pečenia koláčov a podobne. 

f) Záujmová činnosť: Klienti majú možnosť výberu programov na obohatenie a spestrenie života a zmysluplné vyplnenie voľného času. Ide predovšetkým o hudobno pohybové predpoludnie, zamerané na nácvik správneho dýchania, relaxácie., zábavno náučné predpoludnie: čítanie a predčítavanie, literárne pásmo, vedomostné súťaže, kultúrne podujatia, počúvanie hudby, blahoželanie k sviatkom, posedenie pri káve, čaji, organizovanie dňa úcty k starším s programom, mikulášsky večer, posedenie pri vianočnom stromčeku. 

 

Stupeň odkázanosti: III. - V., v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

O klientov umiestnených v dennom stacionári sa stará tím kvalifikovaných pracovníkov, s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi a pracovnými skúsenosťami.

 

Služby denného stacionára je možné využívať aj na kratší čas, podľa možností a potrieb klienta. Čas nástupu a dĺžku pobytu možno individuálne dohodnúť. Klient, spĺňajúci podmienky odkázanosti na sociálnu službu, predloží posudok o odkázanosti. Klienti bez odkázanosti sú tzv. samoplatcovia.  

 

Postup prijímania: Konanie o prijatí do denného stacionára sa začína na základe podpísanej písomnej žiadosti o umiestnenie, na predpísanom tlačive. Podáva sa na Mestskom úrade a musí obsahovať: vyjadrenie ošetrujúceho lekára na predpísanom tlačive. Poverený zamestnanec sociálneho oddelenia Mestského úradu vykoná sociálne šetrenie, ktorého účelom je čo najobjektívnejšie posúdenie opodstatnenosti žiadosti občana o prijatie do denného stacionára. Po doručení Rozhodnutia o posúdení občana, zariadenie uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.