Legislatíva

Medzi sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku patrí:

 

 • poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:
  • zariadenie podporovaného bývania,
  • zariadenie pre seniorov,
  • zariadenie opatrovateľskej služby,
  • rehabilitačné stredisko,
  • domov sociálnych služieb,
  • špecializované zariadenie,
 • denný stacionár,
 • opatrovateľská služba,
 • prepravná služba,
 • sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
 • tlmočnícka služba,
 • sprostredkovanie tlmočníckej služby,
 • sprostredkovanie osobnej asistencie a
 • požičiavanie pomôcok
   

Konanie o odkázanosti

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti osoby alebo rodiča maloletého dieťaťa alebo osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na prepravnú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku.

Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje.

 

Posudková činnosť

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a na opatrovateľskú službu. Rozlišujeme lekársku posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť.

Lekárska posudková činnosť je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu osoby a zmien jej zdravotného stavu, ktoré vykonáva tzv. posudzujúci lekár. Vychádza pri tom z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má posudzovaná osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Posudzujúci lekár vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia jej zdravotného stavu. Osoba je odkázaná na pomoc inej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI.
Sociálna posudková činnosť zahŕňa posudzovanie individuálnych predpokladov osoby, jej rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 

 • stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osoby,
 • znevýhodnenie osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 • návrh druhu sociálnej služby,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.