1

SOCIÁLNA A PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ

1
Logo
Betánia Lipany, n.o.

Sociálna a profesionálna starostlivosť. 
Ponúka sociálne služby, zamerané na nový rozmer dôstojného a aktívneho prežívania staroby v priebehu dňa.
 

zistiť viacNext

Cenník

DENNÝ STACIONÁR
 
Úhrada za pobyt:
Klienti s odkázanosťou:
4,00 € / deň ( zahŕňa služby za pobyt a stravu počas dňa)
Samoplatcovia:  14 € / deň
 
Strava je zabezpečená dva krát denne, desiata a obed. Okrem toho je v priebehu celého dňa ponúkaný čaj, káva, minerálka, tyčinky, keksíky, ovocné cukríky ...

 
 
 
PREPRAVNÁ SLUŽBA
 

Úhrada za prepravu:

Cenník sociálnych služieb na prepravnú službu neziskovej organizácie  BETÁNIA Lipany  § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 

Úhrada za cestu do miesta poskytovania sociálnej služby:  0,40 EUR/km
 

Stojné: 0,50 EUR za každú začatú hodinu
 

Služba vodiča (doprovod z domu do auta a späť):
1,00 Eur/osoba/1deň

Prepravná služba  je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom.

Tento cenník platí od 1.10. 2018