1

SOCIÁLNA A PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ

1
Logo
Betánia Lipany, n.o.

Sociálna a profesionálna starostlivosť. 
Ponúka sociálne služby, zamerané na nový rozmer dôstojného a aktívneho prežívania staroby v priebehu dňa.
 

zistiť viacNext

Denný
stacionár


V dennom stacionári sociálni pracovníci prispievajú sociálnou prácou a aktivitami k zvýšeniu kvality života seniorov, predchádza sa a znižuje sa možnosť vzniku spoločenskej izolácie seniorov z dôvodu ich veku, vytvárajú sa podmienky a prirodzené prostredie pre bezproblémovú pracovnú a záujmovú realizáciu seniorov.

zistiť viacNext

Opatrovateľská služba


V rámci tejto služby poskytujeme starostlivosť o opatrovanú osobu v jej prirodzenom prostredí. Opatrovateľka pomáha pri jej každodenných životných úkonoch, či už ide o sebaobslužné  úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, alebo základné sociálne aktivity.
Opatrovateľská služba: ukončené poskytovanie ku 15.8.2017

zistiť viacNext

Prepravná sociálna služba


Pomáhame seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom napr. k lekárovi. Odkázaní občania môžu prepravnú službu objednať aj za účelom návštevy rôznych podujatí, na poštu, do kostola, alebo na návštevu k príbuzným a podobne. 

zistiť viacNext
PSK_logo

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.